شبکه اعضای موثر

Zoha

ضحی خراسانی

مدیر اجرایی کسب‌وکار

سایر اعضای تیم جوانه

مدیر عامل

کارشناس اجرایی منابع انسانی

کارشناس ارشد حسابداری

کارشناس سرمایه‌گذاری

مدیر سرمایه‌گذاری

مدیر مالی