شبکه اعضای موثر

SARA

سارا صفر

کارشناس ارشد حسابداری

سایر اعضای تیم جوانه

مدیر عامل

کارشناس اجرایی منابع انسانی

کارشناس سرمایه‌گذاری

مدیر سرمایه‌گذاری

مدیر اجرایی کسب‌وکار

مدیر مالی