ارایه پیشنهاد دریافت سرمایه

ارسال موفق درخواست

پیشنهاد شما با موفقیت ارسال شد 🙂

ارایه پیشنهاد  برای سرمایه‌گذاری شرکت جوانه در استارتاپ شما با موفقیت‌ انجام شد. تیم جوانه این پیشنهاد را بررسی کرده و به‌زودی پاسخ شما را به ایمیل ارایه شده توسط شما، ارسال خواهد کرد.